Savlanutam Shel Hakedoshim

Leonardo Gonçalves

»ver tradução«


Avir harim tsalul k'yayin
Vereiyach oranim
Nissah beru'ach ha'arbayim
I'm kol pa'amonim
U'vtardemat ilan va'even
Shvuyah bachalomah
Ha'ir asher badad yoshevet
Uvelibah - chomah

Chazarnu el borot hamayim
Lashuk velakikar
Shofar koreh behar habayit
Ba'ir ha'atikah
Uvme'arot asher baselah
Alfei shmashot zorchot
Neshuv nered el yam hamelach
B'derech yericho

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor
.Ach bevo'I hayom lashir lach
Velach likshor k'tarim
Katonti mitse'ir bana'ich
Ume achron ham'shorerim

Ki shmech tsorev et hasfatayim
Keneshikat saraf
I'm eshkachech yerushalayim
Asher kulah zahav
Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor
Halo lechol shirayich ani kinor